Om at blive ph.d.-studerende ved Center for Videnskabsstudier

Center for Videnskabsstudier er en del af Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, men dets forskningsområder og -metoder er influeret af humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner som (ide)historie, filosofi, sociologi og didaktik/pædagogik. 

Center for Videnskabsstudier adskiller sig således en del fra de øvrige institutter på Science and Technology (S&T). Det betyder blandt andet, at udover studerende fra S&T vil også studerende med særligt relevante specialer og suppleringsuddannelser fra Arts og Business and Social Sciences have mulighed for at blive optaget på centrets ph.d.-uddannelser. Interesserede studerende opfordres til at tage kontakt med centrets ledelse med henblik på at få vurdering af mulighederne for optagelse, inden ansøgning indsendes.

Som vejledning for alle potentielle ph.d.-studerende kan du her se de kriterier, som der vil blive lagt vægt på, når centret  foretager indstillinger til fakultetets ph.d.-udvalg (det organ som foretager den endelige prioritering mellem samtlige institutters indstillinger). Selv om der til syvende og sidst er tale om en helhedsvurdering, afspejler nedenstående rækkefølge i grove træk den vægt, udvalget tillægger de enkelte kriterier:

Forskningsprojektets kvalitet og sammenhæng med anden forskning

 • nytænkning og internationalt/nationalt potentiale
 • sammenhæng med anden forskning, herunder centrets forskningsområder
 • afgrænsning og metodebeskrivelse
 • faglige forudsætninger for valgte emne, herunder aftale med vejleder
 • overvejelser om publikation og afrapportering
 • overvejelser om udlandsophold i forbindelse med ph.d.-studiet

CV

 • videnskabelige publikationer og foredrag
 • karakterer opnået ved eksaminer, der vurderes som særligt relevante for projektet
 • formidlende publikationer og foredrag
 • undervisningsvirksomhed
 • øvrige aktiviteter af relevans for projektet

Finansiering

 • jo større ekstern finansiering, der er sikret, des større er mulighederne for optagelse, men forskningsprojektets og det personlige CV’s kvalitet går alligevel forud i instituttets vurdering af de enkelte ansøgere.

Studieeffektivitet

 • da man endnu ikke kan blive bachelor inden for de fag, der er repræsenteret ved instituttet, og da succesfuld beskæftigelse med disse fag forudsætter betydelig modenhed og alsidighed, tillægges tidligere studieeffektivitet ved andre institutter ikke helt den samme betydning som på fakultetets øvrige institutter og centre.

Anbefalinger

 • altid gode at vedlægge ansøgningen, men vil sjældent være udslaggivende

Omfanget af en ph.d afhandling

 • S&T’s regelsæt vedrørende ph.d.-afhandlinger fastslår, at disses omfang ”bør ikke overstige 200 sider”. Som følge af vore fags placering på grænsen mellem naturvidenskab og humaniora, har der ved Center for Videnskabsstudier (og dets forgængere) i tidens løb udviklet sig en anderledes praksis, hvor afhandlinger på 400-500 sider snarere er reglen end undtagelsen. Selv om der intet har været at udsætte på disse afhandlingers kvalitet, er det den generelle opfattelse, at udviklingen nu bør vendes i retning af kortere afhandlinger. Dels for at nærme os normen for de øvrige institutter under S & T, men også fordi det synes at være trenden ved videnskabshistoriske og didaktiske centre, vi normalt ynder at sammenligne os med.
 • Center for Videnskabsstudier skal hermed anbefale, at centrets ph.d.-studerende fremover tilstræber at aflevere afhandlinger under 250 sider. Der gøres dog eksplicit opmærksom på, at der ikke er tale om nogen absolut grænse. Hvis særlige forhold taler for det, kan grænsen overskrides, men det forudsætter, at den studerendes vejleder og/eller instituttets ph.d.-udvalg er indforstået med overskridelsen.