Aarhus Universitets segl

Hvad kan jeg læse?

Center for Videnskabsstudier tilbyder et væld af muligheder både til dig, der ønsker at snuse til faget og til dig, der ønsker at tage en hel kandidat eller ph.d.-uddannelse.

Centret tilbyder kurser inden for fem forskellige områder

Science og Samfund

Mange beslutnings­processer på samfunds­­niveau involverer forsknings­baseret viden. Der er voksende efterspørgsel efter højt uddannet faglig ekspertise overalt i viden­samfundet.

Samtidig er der behov for, at eksperter kender til de samfunds­mæssige sammen­hænge, hvori deres viden og eks­pertise indgår.

For at kunne bruge natur­vi­denskabelig og ingeniør­mæssig viden til relevante samfunds­­mæssige formål er det nødvendigt, at fremtidens ekspertise inte­grerer viden om naturvidenskab, teknologi og samfund.

Teknologi, Miljø og Kultur

Forskning og innovation får stigende betydning for kultur, økonomi og miljø. Derfor er mange forsknings­­institutioner for alvor be­gyndt at orientere mange forsknings­områder mod anvendelse og kommer­cialisering.

Det moderne samfund bygger i høj grad på teknologi - på godt og ondt.

Teknologien er ikke i sig selv hverken god eller dårlig. Et skridt på vejen mod bedre udnyttelse af teknologiens ressourcer er en bredere forståelse af teknologi­udvikling og -anvendelse.

Sciencekommunikation

Der formidles forskning som aldrig før. Hver dag byder medierne på nye, bane­brydende forsknings­resultater, og mange peger på bred forståelse for forskning som tidens løsen.

For de fleste natur­videnskabelige og inge­niør-kandidater vil det være nødvendigt at kunne kommunikere med mange andre fag­grupper og på mange forskellige må­der.

Hvordan man end ser det, er viden og kommunikation uløseligt forbundet.

Gode natur­videnskabs­folk og ingeniører er også gode kommunikatorer.

Videnskabshistorie og -teori

Siden den moderne videnskabs gennembrud i 1600-tallet har videnskab været et bærende intellektuelt og kulturelt fænomen.

Hvis man skal forstå natur­videnskabernes centrale po­sition i det moderne samfund, er det nødven­digt at kende til videnskabs­historie og -teori.

Videnskabelige institutioner, teorier og me­toder har spillet en helt fundamental rolle for den historiske samfunds­udvikling og gør det stadig. Historie og videnskabs­teori er grund­læggende elementer i enhver forståelse af, hvad naturvidenskab er.

Matematikhistorie

Matematik har en historie, der rækker mange tusinder år tilbage i tiden og behandler både interne tendenser, sociale forhold og relationer til andre videnskaber.

Ved at lære om matematikkens historie får man således både et indblik i matematik­fagets indre og ydre dynamik og de forhold, under hvilke matematik er blevet praktiseret.

Fordi historie er en oplysende måde at vise disse aspekter på, skal kommende matematik­lærere i gymnasiet have et kursus i matematikkens historie.